spotkanie dla organizacji pozarządowych

Referat Sportu informuje, że w dniu 18 grudnia 2014r. (czwartek) o godz. 16.15 (duża sala posiedzeń) organizuje spotkanie dla organizacji pozarządowych zainteresowanych konkursem. Będzie można uzyskać szczegółowe informacje m.in. w zakresie prawidłowego wypełniania ofert. Jednocześnie podkreślamy, że w konkursie ofert ogłoszonym 10 grudnia 2014 r., Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 3/2014, na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, w pierwszym półroczu 2015 roku, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację jest kilka zmian min. dotyczących obligatoryjnych załączników. Jako obligatoryjny załącznik do ofert należy złożyć: -oświadczenie potwierdzające aktualność danych zawartych w KRS na dzień składania oferty, a w przypadku dokonania zmian do 3 miesięcy poprzedzających datę składania oferty należy przedłożyć kopię złożonego wniosku do KRS z dokonanymi zmianami, w przypadku UKS-ów i innych stowarzyszeń sportowych ewidencjonowanych w Referacie Sportu UM Siemianowice Śląskie - dokumenty potwierdzające -aktualny skład osobowy umocowanych osób reprezentujących oferenta oraz zakres umocowania tj. uchwałę właściwego organu o wyborze władz (zarządu i komisji rewizyjnej), pełnomocnictwa, itp. (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem), Podkreślenia wymagają również konieczność spełniania warunków ofert tj.: -z dotacji mogą być pokrywane koszty zakupów, usług i wynagrodzeń (wydatki zaplanowane na wynagrodzenia w ramach realizowanego zadania -nie mogą przekroczyć 50% kwoty wnioskowanej dotacji) bezpośrednio związanych z merytoryczną realizacją zadania. koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne mogą stanowić do 10% ze środków dotacji. -dofinansowanie ze środków miasta Siemianowice Śląskie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. Oferty powinny być składane w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2015 r.

Data: 
18/12/2014