zostaw 1% w Siemianowicach Śląskich

Wykaz organizacji pożytku publicznego którym można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok z terenu miasta Siemianowice Śląskie:

 

KRS 0000052362      SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "IMPERIUM SŁOŃCA"

Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dla każdego uczestnika Rada Programowa opracowuje indywidualny Program Rehabilitacji. Poszerzenie zaradności osobistej i przystosowującej do życia i pracy odbywa się poprzez oddziaływanie integrujące i uspołeczniające przez usprawnienie poszczególnych funkcji psychofizycznych oraz stałą współpracą z rodzicami osób niepełnosprawnych.

 

KRS 0000119986      MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SIEMIANOWICZANKA" SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Stowarzyszenie propaguje sport amatorski, organizuje sekcje sportowe w różnych dyscyplinach. Prowadzi szkolenia sportowe w formie treningów, kursów i innych zajęć. Stowarzyszenie organizuje imprezy i zawody sportowe oraz współpracuje z innymi organizacjami sportowymi
i szkołami.

 

KRS 0000025638      STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest prowadzenie rehabilitacji społecznej poprzez prowadzenie spotkań z chorymi oraz specjalistami, między innymi: psychologiem, neurologiem, psychiatrą i rehabilitantem oraz organizowane rehabilitacji leczniczej na terenie ośrodka.

 

KRS 0000072754      SIEMIANOWICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE W SIEMIANOWICACH

Siemianowickie Towarzystwo Tenisowe działa w celu upowszechnienia
i propagowania gry w tenisa ziemnego wśród mieszkańców. Popularyzuje grę w tenisa szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Obok sportu stowarzyszenie zajmuje się działalnością kulturalną, w szczególności organizowaniem imprez i koncertów muzyki klasycznej.

 

KRS 0000227483      UKS WODNIK SIEMIANOWICE

Celem działalności stowarzyszenie jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia i zainteresowań sportowych oraz uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru
i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

 

KRS 0000240167      STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM

Stowarzyszenie skupia rodziny zastępcze, osoby pracujące w obszarze rodzinnej opieki zastępczej, osoby gotowe wspierać i upowszechniać zastępcze rodzicielstwo, jak również udzielać pomocy rodzinom ze środowisk zmarginalizowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na pojawiające się problemy wynikające z pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Prowadzi szereg akcji i działań na rzecz dzieci i rodzicielstwa zastępczego.

 

KRS 0000357375      STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI "LODOŁAMACZ"

Celem stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie inicjowania i wspieranie działań edukacyjnych, działań związanych z wypoczynkiem oraz upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub z innych przyczyn wymagających pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich. Działalność ta jest prowadzona na rzecz członków Stowarzyszenia i osób nie będących członkami.

 

KRS 0000373079      DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

Dom pomocy społecznej stanowi alternatywną opiekę dla opieki rodzinnej lub jej kontynuację. Jest miejscem, w którym zamieszkują osoby nie mogące samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb oraz funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie. Przeznaczony jest dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet. Posiada 43 miejsca. Jest placówką stacjonarną, czynną przez cały rok i zapewnia Mieszkankom całodobową opiekę – zgodnie z aktualnymi potrzebami.

 

KRS 0000380964      STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE "PRO MERITUM"

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i promocja działań w zakresie wolontariatu, wspomagania i wsparcia osób starszych i aktywizacji dzieci i młodzieży, między innymi poprzez prowadzenie Klubu Wolontariatu Merit, Akademii Seniora i Akademii Przedszkolaka, organizowanie różnego rodzaju akcji np. przekazywanie Kopert Ratunkowych Seniorom, przygotowywanie paczek świątecznych najuboższym.

 

KRS 0000284727      SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "RAZEM"

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wsparcia kobietom chorym na raka piersi. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po operacji piersi, ułatwiający powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego. Zaznajomienie społeczeństwa z problematyką chorób nowotworowych. Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz skuteczności metod leczenia. Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku. Promocja i organizacja wolontariatu. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 

KRS 0000167689      STOWARZYSZENIE  SIEMIANOWICKI KLUB ABSTYNENTÓW „SZAFRAN

Stowarzyszenie działa na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu,  osób współuzależnionych, bądź w jakikolwiek sposób dotkniętych skutkami uzależnień. Prowadzi grupę wsparcia oraz świetlicę środowiskową dla dzieci.

 

KRS 0000105482  SPORTOWY KLUB TANECZNY "FLAMENCO"

Prowadzenie zajęć tanecznych przez zawodowych tancerzy, organizowanie turniejów tańca towarzyskiego. Od wielu lat, tj. od 2003 r. klub mieści się przy ul. 1 Maja 11 również w Siemianowicach Śląskich. Od 2000 roku  trenerem klubu jest Maciej Zakliczyński, z wykształcenia kulturoznawca-teatrolog i choreograf, od kilu lat związany z telewizją TVN jako choreograf programu „Taniec z gwiazdami” i „You Can Dance”. Klub współpracuje z Anną i Lechem Romankiewicz oraz z Kamilą Kajak i Andrejem Mosejcuk. Prowadzone są zajęcia: z tańca towarzyskiego – dla młodzieży,  dorosłych oraz grup turniejowych, latino solo – adresowane głównie do Pań, kursy i lekcje indywidualne dla narzeczonych, tzw. „Pierwszy taniec weselny”.

 

KRS 0000273051      ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA

* "Cel szczegółowy 1%": HUFIEC W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Misją Hufca w Siemianowicach Śląskich jest oddziaływanie na wszechstronny rozwój młodego człowieka poprzez stwarzanie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wychowanie świadomych obywateli, potrafiących sobie poradzić z problemami współczesnego świata. Wychowanie to opiera się na Prawie Harcerskim, wszechstronności i ogólnej dostępności.

 

KRS 0000012847      POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI

* "Cel szczegółowy 1%": DLA KOŁA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Stowarzyszenie prowadzi między innymi rehabilitację podstawową, leczniczą, społeczną i zawodową niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz prowadzi własne ośrodki leczniczo- szkoleniowo-rehabilitacyjne, działa na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny, organizuje różne formy działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportowej, turystycznej i rekreacyjnej.

 

KRS 0000069581      TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

* „Cel szczegółowy 1%”: Koło Siemianowickie, ul. Sobieskiego 21, 41-100 Siemianowice Śląskie

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta działa na rzecz pomocy osobom bezdomnym, ubogim, starszym, niepełnosprawnym i innym potrzebującym pomocy. Koło Siemianowice jako priorytet przyjęło działania zmierzające do uruchomienia w Siemianowicach Śląskich Domu dla Kobiet i Matek z Dzieckiem – ofiar przemocy w rodzinie.

 

KRS 0000131323      TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

* „Cel szczegółowy 1%”: Oddział Siemianowice Śląskie

Od września 2011 roku w Siemianowicach Śląskich działa świetlica-Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem w wieku od 10 do 18 roku życia . W 2011 roku podpisano porozumienie z Ośrodkiem Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich i TPD korzysta nieodpłatnie z jego pomieszczeń . Świetlica środowiskowa wdrożyła działania na rzecz profilaktyki i socjoterapii, realizuje autorski program profilaktyczny i edukacyjny : Prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych problemem alkoholowym : „Aktywni i Pozytywni” współfinansowany z dotacji Urzędu Miasta Siemianowice Śl. TPD ZM jest również organizatorem wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem rodzin najuboższych od 30 lat.

 

KRS 0000189430      POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ

* „Cel szczegółowy 1%”: Oddział Siemianowice Śląskie

Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój. Wprowadziło pojęcie interdyscyplinarności i wielopoziomowości rozwoju w oparciu o teorię dezintegracji pozytywnej profesora Kazimierza Dąbrowskiego.

 

KRS 0000 116 212    ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKI

* „Cel szczegółowy 1%”: OSP Siemianowice Śląskie, ul. Pułaskiego 2

Celem OSP jest działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Data: 
22/01/2015