Fundacja "CZUWAJĄCY SŁUDZY (ŁK 12,35-49)"

Ulica: 
Władysława Łokietka 10c/22
Miasto: 
41-106 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Skład Zarządu: 

Barbara Olszewska - Prezes Zarządu, Daniela Ligocka - Członek Zarządu, Joanna Patyk - Członek Zarządu, Izabela Kampa - Członek Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

Podstawowym celem fundacji jest udzielanie pomocy w każdym wymiarze osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku, a ponadto realizacja innych celów społecznych poprzez: 1). Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2). Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznejosób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3). Działalność charytatywną; 4). Działalność na rzecz niepełnosprawnych; 5). Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 6). Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 7). Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 8). Prowadzenie działalności edukacyjnej dla realizacji podstawowego celu fundacji.

Mapa