Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin To Ta

Ulica: 
ul. 27-go Stycznia 2
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
stowarzyszenie zwykłe (rejstr nowy od 06.2016)
Przedstawiciel władz: 
Katarzyna Henkel
Cel i zadania statutowe: 

1. Cel                                                                                                                                                                                                      Działanie na rzecz praw kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek,Wspieranie rozwoju kobiet oraz aktywizacja zawodowa kobiet,Propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym, wspieranie kobiet, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brały własne sprawy w swoje ręce, współpracowały i organizowały się, tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc kobietom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej kobiet i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą, podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno–kulturalnych i artystycznych, upowszechnianie działań kulturotwórczych i artystycznych uwrażliwiających na problematykę płci, działalność w obszarze pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii oraz realizowania inicjatyw na rzecz profilaktyki HIV i AIDS, prowadzenie działalności integrującej poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, działalność charytatywna, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego -wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych,politycznych i gospodarczych, kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do celów, promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziała- niem patologiom społecznym i uzależnieniom.2. Terenem działania Stowarzyszenia zwykłego jest miasto Siemianowice Śląskie.

Mapa