1% elektonicznie i w Siemianowicach

Przypominamy, 1% Twojego podatku jest ważny! Wybierz komu chcesz go przekazać.
Nawet jeśli, ktoś korzysta w tym roku z tzw. ePIT, warto się zalogować, sprawdzić zwłaszcza poz. J i K (od nr. 123) gdzie możemy wybrać organizację do której ma trafić 1% podatku.

Przy okazji warto przypomnieć, że ePity znajdują się na stronach przygotowanych przez  Ministerstwo Finansów www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Informacja, ważna bo w internecie pojawiły się również fałszywe strony. Ministerstwo Finansów ostrzega, korzystanie z innych stron www lub aplikacji do przesyłania e-PIT-ów nie jest autoryzowane przez resort finansów i może być niebezpieczne.  Może m. in. spowodować przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom lub zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem.

Dlatego przypominamy e-PIT tylko na stronie www.podatki.gov.pl.

Poniżej również dla przypomnienia działające na terenie Siemianowic Organizacje Pozarządowe, którym można przekazać 1% podatku, wystarczy wpisać nr KRS w poz. 123 w formularzu PIT37.

0000292978
Fundacja PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi działania na
rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu osób chorych. W tym roku oddział Siemianowicki otworzył świetlicę dla dzieci oraz prowadzi Klub Seniora. Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie. Fundacja pomaga również indywidualnie osobom w potrzebie, chorym, które mogą poprzez fundację zbierać 1% dla siebie i na swoje potrzeby.

0000167689
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "SZAFRAN" prowadzi działania na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych oraz świetlicę środowiskową dla dzieci "Szafranki".

0000131323
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi klub dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych. Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

0000279928
ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS Koło Siemianowice Śląskie prowadzi działania
na rzecz rodzin wielodzietnych. Koło Siemianowickie organizuje zawody sportowe, imprezy kulturalne, angażuje się w działalność społeczną. Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

0000240167
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM promuje ideę rodzin zastępczych. Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia nowego domu dla dzieci w potrzebie.

0000284727
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "RAZEM". Amazonki pomagają kobietom chorym na raka piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie.

0000004920
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE "WZAJEMNA POMOC" pomaga osobom uzależnionym oraz w trudniej sytuacji życiowej. Prowadzi dyżury całodobowe oraz aktywizację mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych.

0000025638
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu chorych na stwardnienie rozsiane.

0000052362
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "IMPERIUM SŁOŃCA" prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych często jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu
i aktywizacji społecznej.

0000105482
SPORTOWY KLUB TANECZNY "FLAMENCO" prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy
i turnieje tańca towarzyskiego.

0000119986
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SIEMIANOWICZANKA" SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE - piłkarski klub sportowy,promujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież
i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia.

0000227483
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WODNIK" Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie swojej dwudziestokilkuletniej działalności z grona jej wychowanków wyrosło wielu medalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek i zawodników kadry narodowej Polski.

0000357375
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI "LODOŁAMACZ" prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich serc, zwracając uwagę na najmłodszych niepełnosprawnych - dzieci.

0000373079
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA Prowadzi dom pomocy społecznej - miejsce zamieszkania dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet.

0000380964
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE "PRO MERITUM" promuje działania społeczne
i edukacyjne wśród młodzieży szkolnej skierowane do dzieci i seniorów. Nagradzane i wyróżniane za działania wolontariatu.

0000415129
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY "NARNIA" prowadzi świetlicę środowiskową
"Szafa" dla dzieci potrzebujących wsparcia. Aktywizują najmłodszych, organizując dla nich naukę i zabawę.

0000273051
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA Hufiec w Siemianowicach Śląskich
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym
rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowicach Śląskich.

0000012847
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu społecznemu. Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie

0000069581
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA Koło Siemianowice Śląskie działa na rzecz bezdomnych i. Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

0000189430
POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ Oddział Siemianowice Śląskie krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami
i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój. Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

0000116212
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OSP
Siemianowice Śląskie działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed
skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych. Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie.

0000065610
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE Koło Siemianowice Śląskie popularyzuje wiedzę w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. Kształtuje postawy etyczne pielęgniarek
i wspiera ich zawodowy i naukowy rozwój. Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie

0000165877
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH IM. ADAMA JANY Oddział Siemianowice Śląskie promuje wiedzę i działalność naukową, związaną z optymalnym odżywianiem się ludzi i ekologiczną żywnością. Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
 

 

Data: 
30/04/2019