Koronawirus - Komunikat nr 1 - Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Rafała Piecha

W Siemianowicach Śląskich aktualnie nie ma żadnej osoby hospitalizowanej w kierunku koronawirusa. Wszelkie służby w Siemianowicach Śląskich są postawione w stan szczególnej gotowości. Także Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich, jak i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich są przygotowane, by w razie konieczności wspierać służby medyczne i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w realizacji ich zadań. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa.Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech, w trakcie kolejnego spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wydał szereg zaleceń, które przedstawiamy poniżej wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych. EDUKACJA I OPIEKA DZIECIĘCAW odniesieniu do informacji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych odbędą się działania opiekuńcze.Od dnia 12 do 25 marca br. odwołane zostają wszelkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury im. Dr H. Jordana.W odniesieniu do decyzji Wojewody Śląskiego, żłobki i kluby malucha będą nieczynne od 12 marca br. do odwołania.KULTURADecyzją Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do odwołania zostaje zawieszona działalność kulturalna w mieście w zakresie zajęć dydaktycznych sekcji artystyczno – kulturalnych, organizacji spotkań i koncertów we wszystkich oddziałach Siemianowickiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Miejskiego. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna wstrzymuje wypożyczanie książek. Czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty.Prezydent Miasta apeluje do właścicieli obiektów rozrywkowych i dyskotek o rezygnację z organizacji imprez i spotkań skupiających większą ilość osób w pomieszczeniach zamkniętych.POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNAUrząd Miasta Siemianowice Śląskie wydał poniższe zalecenia dla realizatorów zadań zlecanych przez Miasto Siemianowice Śląskie na rzecz mieszkańców. W przypadku wszelkich zapytań należy kontaktować się z konkretnymi podmiotami prowadzącymi daną działalność.

 • Ograniczenie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora,  uniwersytetów trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów.
 • Zaleca się częściowe zawieszenie działalności dziennych domów pomocy społecznej, za wyjątkiem udzielania posiłków na miejscu i na wynos.
 • Zawieszenie zajęć dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie, w tym w szczególności udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 • Zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic i klubów młodzieżowych oraz placówek pracy podwórkowej prowadzonych zarówno przez MOPS w Siemianowicach Śląskich, jak i organizacje pozarządowe.
 • Wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych, innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.
 • Ograniczenie do minimum wyjść na zewnątrz, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podopiecznych z publicznych i niepublicznych domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych, placówek dla bezdomnych, innych placówek całodobowych pomocy społecznej.

W przypadku kwestii dotyczących pomocy społecznej należy kontaktować się z MOPS w Siemianowicach Śląskich oraz Wydziałem Polityki Społecznej UM.SPORTW związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zaleca się podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych. Wszelkie rozgrywki i zajęcia sekcji sportowych klubów i stowarzyszeń oraz wynajmy obiektów sportowych prowadzonych przez siemianowicki MOSiR zostają odwołane i wstrzymane. Wstrzymana jest do odwołania działalność publiczna basenów MOSiR oraz Pływalni Miejskiej.SZPITAL MIEJSKIWprowadzono ograniczenie odwiedzin w oddziałach szpitalnych oraz liczby osób odwiedzających. Odwiedziny możliwe są w godz. 15.00 - 18.00. U jednego pacjenta mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.Całkowity zakaz odwiedzania pacjentów będzie obowiązywał od dnia 16.03.2020 do odwołania.Informacje można uzyskiwać na bieżąco na stronie internetowej szpitala: http://zozsiemianowice.pl/URZĄD MIASTA Siemianowice Śląskie – OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW Urząd Miasta Siemianowice Śląskie (wraz ze swoimi jednostkami) prowadzi normalną obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji.

 • Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynków urzędu – w szczególności miejsc najczęściej używanych/dotykanych przez Klientów Urzędu – w tym klamki, blaty, poręcze.
 • Apelujemy do Klientów Urzędu o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie i siedzibach jednostek. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP i SEKAP. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.
 • Pracownicy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz pracy zdalnej i komunikacji telefonicznej lub mailowej czy też w formie wideokonferencji.

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:

 • Apelujemy o ograniczenie do minimum zakupów w dużych skupiskach ludzkich takich jak targowiska, galerie handlowe i zakupy w godzinach konsumenckich szczytów.
 • Apelujemy o częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund oraz unikanie dotykania ust, oczu i nosa. Apelujemy o unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznych. W szczególności zalecenie to dotyczy seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności.
 • Apelujemy o regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych
 • Apelujemy do mieszkańców o niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach publicznych, centrach handlowych itp.) – a jednocześnie apelujemy do gospodarzy obiektów o wyłączenie tych urządzeń.
 • W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (kontakt telefoniczny: pn - pt od godz. 7.00 do godz. 15.00 tel: 32 253 24 61, 32 253 24 99, 32 253 24 58; całodobowa infolinia: 660 686 917). Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).
 • Apelujemy do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przestrzegać zaleceń.
 • Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.
 • Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).
 • Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości - telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, telekonferencja).
 • W zakresie bieżących informacji apelujemy o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł – są to m.in. ogłoszenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus). W Internecie rozpowszechnianych jest wiele nieprawdziwych informacji, które pozostają w sprzeczności z faktami naukowymi.
 • Noszenie maseczek jest uzasadnione wyłącznie w przypadku osób chorych, które kaszlą i kichają (maseczka pozwala ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa). Zdrowe osoby nie powinny nosić maseczek.

 

Data: 
13/03/2020