zapraszamy do udziału w komisjach opiniujących oferty

Informujemy że, w terminie od 28 listopada do 5 grudnia 2012r zbierane są deklaracje zgłoszenia do bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.

Zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 prosimy o przesyłanie deklaracji lub dostarczenie do kancelarii UM, przygotowanej według szablonu dostępnego poniżej, na adres: Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie 41-100.

 

Zasady działania Komisji konkursowych:

 • Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 • Komisja powinna liczyć min. 3 członków.
  • W pracach Komisji nie może brać udziału osoba będąca członkiem podmiotu
   ubiegającego   się  o  dotacje  przeznaczone  na  wspieranie  realizacji  zadania
   publicznego w danym obszarze, w tym celu składa stosowne oświadczenie na
   pierwszym posiedzeniu Komisji.
  • Posiedzenia     prowadzone     są    przez     Przewodniczącego     lub     Zastępcę
   Przewodniczącego Komisji.
  • Termin i miejsce pierwszego posiedzenia Komisji ustala Przewodniczący   lub
   Zastępca Przewodniczącego Komisji.
  • Terminy     następnych    posiedzeń    ustala    Przewodniczący    lub    Zastępca
   Przewodniczącego Komisji podczas posiedzenia.
  • Na  swym  posiedzeniu,   Komisja  opiniuje  oferty,   a  następnie
   przedkłada propozycje Prezydentowi Miasta.
Data: 
05/12/2012