Zapraszamy na szkolenie

Dnia 10 grudnia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta przy ul. Jana Pawła II (duża sala posiedzeń) odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, w zakresie poprawnego wypełniania wniosku dotacyjnego w ramach konkursu ofert na dotacje w obszarze kultury fizycznej.
 
W związku z ogłoszeniem, w dniu 30 listopada 2012 roku, otwartego konkursu ofert na dotacje w obszarze kultury fizycznej w 2013 roku, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Referat Sportu w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta serdecznie zaprasza przedstawicieli siemianowickich organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone omówieniu zasad konkursu oraz prawidłowemu wypełnianiu wniosków o dotację, zgodnych z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 10.01.2011, nr 6 poz. 25).

 

 

 

Data: 
10/12/2012