Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic

Ulica: 
P. Śmiłowskeigo 2A, lok. 2,
Telefon: 
500 494 749
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Logo: 
Forma prawna: 
stowarzyszenie KRS
Przedstawiciel władz: 
Marcin Janota - Prezes
Skład Zarządu: 

Marcin Janota - Prezes Zarządu, 

Tomasz Nowara - Członek Zarządu,

Honorata Magnicka- Członek Zarządu,

Robert Myrta - Członek Zarządu

Barosz Wańczura - Członek Zarządu

Patryk Boryczka - Członek Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic (SMS) powstało w 2008 jako kilkuosobowa grupa działająca na rzecz mieszkańców. W 2013 roku Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic zostało oficjalnie zarejestrowane. Stowarzyszenie działa na terenie miasta Siemianowice Śląskie, podejmuje działania adresowane do mieszkańców miasta, których celem jest: upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie udziału mieszkańców w życiu publicznym, integracja społeczności lokalnej, wzrost społecznej aktywności obywateli, promowanie i organizowanie wolontariatu, poprawa poziomu życia i zdrowia mieszkańców, podtrzymywanie i promowanie tradycji śląskiej oraz działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu w tym ze względu na wiek lub stan zdrowia, działania profilaktyczne, przeciwdziałanie uzależnieniom w tym alkoholizmowi, działania związane z aktywizacją osób starszych, wspieranie rodzin zastępczych, prowadzenie działalności charytatywnej skierowanej dla mieszkańców Siemianowic Śląskich, działania związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci, aktywizacje osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez udział w życiu społeczno-politycznym, organizowanie spotkań mieszkańców z przedstawicielami świata polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych i samorządowych, udzielanie wsparcia inicjatywom społecznym, działaniom humanitarnym oraz akcjom dobroczynnym, organizowanie seminariów, szkoleń, konsultacji, konferencji, zebrań i innych form kontaktu z mieszkańcami, organizowanie imprez integrujących społeczność lokalną, w tym wystaw, pokazów, koncertów, odczytów, zawodów sportowych, współpracę z organami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organami administracji rządowej oraz z innymi organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie, występowanie do organów władzy, urzędów i instytucji z inicjatywami podjęcia działań uznanych przez Stowarzyszenie za istotne a w leżących w ich zakresie działania.

Zakres działalności: 
Liczba członków: 

48

Strona internetowa: 
www.facebook.com/smssiemianowice

Mapa