nabór do komisji opiniujących oferty- termin przedłużony do 12.12.2014

 

W terminie od 20 listopada do 12 grudnia 2014r zbierane są deklaracje zgłoszenia do bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.

Zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 proszę o dostarczenie deklaracji do kancelarii Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie 41-100. Wzór deklaracji dostępny jest w załączniku: .

1.  Tryb powoływania;

-    Komisje konkursowe będą powoływane zgodnie z obszarami wymienionymi
w pkt. 5  załącznika do uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".- zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

2. Zasady działania Komisji konkursowych:

-        Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

-        Komisja powinna liczyć min. 3 członków.

-        W pracach Komisji nie może brać udziału osoba będąca członkiem podmiotu
ubiegającego   się  o  dotacje  przeznaczone  na  wspieranie  realizacji  zadania
publicznego w danym obszarze, w tym celu składa stosowne oświadczenie na
pierwszym posiedzeniu Komisji.

-        Posiedzenia     prowadzone     są    przez     Przewodniczącego     lub     Zastępcę
Przewodniczącego Komisji.

-        Termin i miejsce pierwszego posiedzenia Komisji ustala Przewodniczący   lub
Zastępca Przewodniczącego Komisji.

-        Terminy     następnych    posiedzeń    ustala    Przewodniczący    lub    Zastępca
Przewodniczącego Komisji podczas posiedzenia.

-        Na posiedzeniu,   Komisja  opiniuje  oferty,   a  następnie przedkłada propozycje Prezydentowi Miasta.

-        Regulamin opiniowania ofert konkursowych zostanie przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta i będzie stanowił załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

-        Z posiedzeń Komisji będą sporządzane protokoły.

-        Protokoły z posiedzeń Komisji, oświadczenia oraz inne dokumenty będą przechowywane w merytorycznie odpowiedzialnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta.

 

Grupa: 
Data: 
20/11/2014