"Ekumeniczna Fundacja BETHLEHEM"

Ulica: 
1-go Maja 5
Telefon: 
503 723 252
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Skład Zarządu: 

Krzysztof Nieciąg - Prezes Zarządu, Anna Nowak - Wiceprezes Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

1.KRZEWIENIE ZASAD FILANTROPII, TOLERANCJI, KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, EKUMENIZMU W SZCZEGÓLNOŚCI NA WZBOGACENIU WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI I METOD W ZAKRESIE OPIEKI I POMOCY SPOŁECZNEJ, KULTURY I SZTUKI, NAUKI, EKOLOGII, OŚWIATY I WYCHOWANIA; 2.POMOC (PSYCHOLOGICZNA) DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH; 3.POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM ORAZ PROWADZENIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA TYCH OSÓB; 4.EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSPIERANIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH; 5.EDUKACJA, ROZWÓJ ORAZ PROMOCJA UNIWERSALNYCH WARTOŚCI HUMANISTYCZNYCH; 6.KRZEWIENIE IDEI POMOCY BLIŹNIM I POSTAW SPOŁECZNYCH TEMU SPRZYJAJĄCYCH; 7.POMOC RODZINOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ, FINANSOWEJ I ZDROWOTNEJ; 8.UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 9.POMOC BEZDOMNYM I CIĘŻKO CHORYM; 10.POMOC INWALIDOM; 11.KRZEWIENIE IDEI INTEGRACJI OGÓLNOŚWIATOWEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI I KULTURAMI; 12.POKAZYWANIE RÓŻNIC W POSTRZEGANIU WARTOŚCI KULTUROWYCH ORAZ WSKAZYWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW Z TYM ZWIĄZANYCH; 13.KRZEWIENIE WŁAŚCIWYCH POSTAW I WIEDZY O INNYCH SYSTEMACH WARTOŚCI, SYSTEMACH FILOZOFICZNYCH I RELIGIJNYCH, WSPIERANIE DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO.

Mapa