Centrum Monitoringu Lecznictwa Okołoporodowego

Ulica: 
27 stycznia 1
Telefon: 
500 683 502
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Grupa: 
Forma prawna: 
Fundacja
Skład Zarządu: 

Monika Wulczyńska - Prezes Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

Celem Centrum jest:a) prowadzenie monitoringu w temacie opieki okołoporodowej w prywatnych i publicznych placówkach opieki zdrowotnej;b) udzielanie wsparcia (prawnego, finansowego, merytorycznego) osobom korzystającym ze świadczeń okołoporodowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;c) promocja i organizacja wolontariatu;d) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego;e) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie osoby fizyczne i prawne pragnące promować cel Centrum w swoim codziennym życiu/ bieżącej działalności.2. Centrum realizuje swoje cele w szczególności poprzez:a) programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, powiązanych z celami statutowymi,b) programy i przedsięwzięcia obejmujące działalność statystyczną, naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, dobroczynną, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,c) kontakty pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, służące nawiązywaniu współpracy na rzecz realizacji celów statutowych, oraz wymiany informacji,d) programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na tematy związane z celami statutowymi,e) programy stypendialne dla specjalistów różnych dziedzin podejmujących działania zgodnez celami statutowymi Centrum,f) publikację i dystrybucję raportów, opracowań naukowych i badawczych, analiz, czasopismi książek, filmów, nagrań dźwiękowych oraz innych publikacji przy pomocy wszystkich mediów znanych obecnie i wynalezionych w przyszłości,g) występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych z celami statutowymi,h) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymiw zakresie realizacji celów statutowych.

Strona internetowa: 
lilkapomaga.pl

Mapa