Zapraszamy do udziału w komisjach konkursowych

W terminie od 30 listopada -7 grudnia  2016r zbierane są deklaracje zgłoszenia do bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.

Zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 proszę o dostarczenie deklaracji do kancelarii Urzędu Miasta,  ul. Michałkowicka 105, 41 - 103. Wzór deklaracji dostępny jest w załączniku:

1.  Tryb powoływania;

-    Komisje konkursowe, w których skład wejdzie przewodniczący, zastępca oraz członkowie komisji, będą powoływane przez Prezydenta Miasta zarządzeniem, zgodnie
z obszarami wymienionymi w pkt. 5 załącznika do uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

2. Zasady działania Komisji konkursowych:

 • Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 • Komisja powinna liczyć min. 3 członków.
 • W pracach Komisji nie może brać udziału osoba będąca członkiem podmiotu
  ubiegającego   się  o  dotacje  przeznaczone  na  wspieranie  realizacji  zadania
  publicznego w danym obszarze, w tym celu składa stosowne oświadczenie na
  pierwszym posiedzeniu Komisji.
 • Posiedzenia     prowadzone     są    przez     Przewodniczącego     lub     Zastępcę
  Przewodniczącego Komisji.
 • Termin i miejsce pierwszego posiedzenia Komisji ustala Przewodniczący   lub
  Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 • Terminy     następnych    posiedzeń    ustala    Przewodniczący    lub    Zastępca
  Przewodniczącego Komisji podczas posiedzenia.
 • Na  posiedzeniu,   Komisja  opiniuje  oferty,   a  następnie przedkłada propozycje Prezydentowi Miasta.
 • Regulamin opiniowania ofert konkursowych przyjęty jest zarządzeniem Prezydenta Miasta i stanowi załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 • Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły.
 • Protokoły z posiedzeń Komisji, oświadczenia oraz inne dokumenty
  przechowywane są w merytorycznie odpowiedzialnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
Grupa: 
Data: 
30/11/2015