Śląskie Centrum Kultury

Ulica: 
Piaskowa 7/2
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Skład Zarządu: 

Katarzyna Olszewska - Członek Zarzadu - Dyrektor, Michał Olszewski - Członek Zarządu, Mateusz Kościelnicki - Członek Zarządu

Cel i zadania statutowe: 

Celami Statutowymi  Centrum są:- działalność kulturalna,- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,- działalność dobroczynna,a w szczegółności:- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej,- promocja polskiego dziedzictwa narodowego, jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego,- podtrzymywanie i krzewienie patriotyzmu,- edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,- promowanie wartości katolickich w życiu publicznym oraz ochrona osób i środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem ze względu na przywiązanie do tradycyjnego ładu społecznego oraz chrześcijańskich wartości,- wspieranie i ochrona tradycyjnego modelu rodziny,- inspirowanie i wspomagane działających w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego osób fizycznych , prawnych i innych podmiotówm- prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,- stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie,

Zakres działalności: 

Cele stowarzyszenia  będą realizowane w sferach:- działalności charytatywnej,- działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,- wypoczynku dzieci i młodzieży,- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,- turystyki i krajoznawstwa,- promocji i organizacji wolontariatu,- działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Status: 

Stowarzyszenie Rejestrowe - KRS

Mapa