Stowarzyszenie NOWA NADZIEJA

Ulica: 
Wiejska 2
Telefon: 
693722022
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Skład Zarządu: 

Franciszek Siudak - Prezes Zarządu,  Jerzy Matyjek - Skarbnik - członek Zarządu,  Jacek Dudek - Sekretarz - członek Zarządu.

Cel i zadania statutowe: 

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia osób chorych, wykluczonych, samotnych oraz potrzebujących pomocy w kraju oraz za granicą, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin,- działalności charytatywnej,- prowadzenia i organizowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych w formie stacjonarnej oraz poza ośrodkiem na terenie  kraju i za granicą,- ochrony i promocji zdrowia,- działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających wsparcia prawnego, psychologicznego, organizacyjnego,- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy -  w szczególności dla osób niepełnosprawnych,- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,- nauki, edukacji, oświaty, wychowania, sportu, rekreacji oraz wypoczynku- ochrony zabytków, propagowania i ochrony kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz tradycji historycznych Rzeczpospolitej Polskiej- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności

Status: 

Stowarzyszenie Rejestrowe - KRS;  KRS: 0000585253; NIP: 6431766425; REGON: 362996246      

Strona internetowa: 
www.nowa-nadzieja.cba.pl

Mapa