Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin To Ta

Ulica: 
Niepodległości 58D/9
Telefon: 
696092937
Miasto: 
41-106 Siemianowice
Logo: 
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Skład Zarządu: 

Katarzyna Henkel

Cel i zadania statutowe: 
- Działanie na rzecz praw kobiet iprzeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie,
status społeczny, niepełnosprawność i inne,
- Przeciwdziałanie przemocy wobeckobiet i dziewczynek,
- Wspieranie rozwoju kobiet oraz aktywizacja zawodowa kobiet,
- Propagowanie i wspieranie działańprowadzonych na rzecz udziałukobiet w życiu publicznym,
- wspieranie kobiet, poprzezzapewnianie im możliwościsamodzielnego radzenia sobie wcodziennym życiu, tak by brały własne sprawy w swoje ręce,współpraco wały i organizowały się,
- tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc kobietom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej kobiet i ich rodzinzagrożonych wykluczeniem
społecznym,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób
pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,,
- podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno–kulturalnych i artystycznych,
- upowszechnianie działań kulturotwórczych i artystycznych uwrażliwiających na problematykępłci,
- prowadzenie działalności integrującej poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną itowarzyską,
- działalność charytatywna,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych,
- kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w
dążeniu do celów,
- promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego
człowieka,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
- działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom.
- opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do kobiet i ich rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej,
- organizowanie wsparcia psychologicznego dla kobiet i dziewcząt,
- opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodoweji społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne, prowadzeniebadań społecznych,
- organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla kobiet i ich z rodzin działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,
- ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej poprzez doradztwo, szkolenia, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,
- działania na rzecz rozwojuspołeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego
- utworzenie centrum wolontariatu,
- organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów, w tymzagranicznych,
- powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest
prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia
- ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za
działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie
-organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia
- rozpowszechnianie ideiprogramów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i
przeprowadzanie kampanii promocyjnoinformacyjnych,
- działalność wydawniczą oraz medialną w tym prowadzenie kampanii oraz badań społecznych,
- wymianę i edukację kulturalną,
- prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych
w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
- tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw
wspierających działalność statutową
Stowarzyszenia, w tym
zagranicznych,
- pozyskiwanie środków
finansowych i rzeczowych oraz
usług wspomagających działania
zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyzenia

 

Status: 

Stowarzyszenie zwykłe

Strona internetowa: 
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Stowarzyszenie-Kobiet-i-Ich-Rodzin-ToTa-562592843928183/

Mapa