Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich

Siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Numer KRS: 0000791568
REGON: 369416039
NIP: 6431770125

Numer konta: 67 1140 2004 0000 3002 7742 7305

email: absolwenci@mateja.edu.pl
 

www.facebook.com/stowarzyszenieMATEJA

Ulica: 
Leśna 1
Miasto: 
41-100 Siemianowice
Logo: 
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Kamil Paździor
Skład Zarządu: 

Kamil Paździor,  Prezes Zarządu

Roksana Poloczek, Wiceprezes Zarządu

 

Cel i zadania statutowe: 

Stowarzyszenie zostało założone w grudniu 2017 roku, w związku z jubileuszem szkoły. Prezesem został wybrany dr Kamil Paździor, a wiceprezesami – Beata Gałecka oraz Kamil Kozioł.

Zgodnie ze regulaminem stowarzyszenia, jego celem jest:

- działanie na rzecz integracji społeczności absolwentów, uczniów, emerytów, pracowników i przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich (dalej: „II LO”);
- współpraca ze środowiskiem lokalnym;
-  pomoc w realizacji działań i projektów edukacyjnych, inicjatywach wychowawczych i społecznych II LO;
-  pozyskiwanie sponsorów i ułatwianie nawiązywania kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
-  kultywowanie tradycji oraz promocja osiągnięć II LO, jego uczniów i absolwentów;
- wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów II LO;
-  pomoc pracownikom i absolwentom II LO znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

    współpracę z organami II LO, władzami oświatowymi i lokalnymi;
    organizowanie spotkań społeczności, inspirowanie działań i nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami;
    gromadzenie archiwaliów i popularyzację dziejów II LO;
    wsparcie dla realizacji projektów edukacyjnych i lokalnych inicjatyw społecznych;
    gromadzenie środków wspierających działalność Stowarzyszenia i II LO;
 

Strona internetowa: 
www.mateja.edu.pl

Mapa