Stowarzyszenie Samorządowcy

Ulica: 
ul. W. Jagiełły 15H
Miasto: 
Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Dorota Seweryn Górniak
Skład Zarządu: 
SEWERYN GÓRNIAK GÓRNIAK DOROTA   PREZES ZARZĄDU
BECKER MARTIĆ MARTIĆ KATARZYNA   CZŁONEK ZARZĄDU
KIRKOWSKI   JAKUB   CZŁONEK ZARZĄDU
ŁĄCZYŃSKI   DAMIAN   CZŁONEK ZARZĄDU
OMELAN   MAREK   CZŁONEK ZARZĄDU
SEWERYN   BOGDAN   CZŁONEK ZARZĄDU
ZIAJA   MARZENA   CZŁONEK ZARZĄDU

 

Cel i zadania statutowe: 

CLELEM STOWARZYSZENIA SĄ ZADANIA PUBLICZNE OBEJMUJĄCE ZADANIA W ZAKRESIE:POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI IREINTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; DZIAŁALNOŚCICHARYTATYWNEJ; PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ,PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ IKULTUROWEJ; DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKAREGIONALNEGO, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; DZIAŁANOŚCI NA RZECZ OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH; DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN;DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; DZIAŁANOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJGOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJWSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; KULTURY, SZTUKI,OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIAKULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWAPRZYRODNICZEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA; UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI IPRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCHROZWÓJ DEMOKRACJI; POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓWZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ; DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; PROMOCJI IORGANIZACJI WOLONTARIATU; PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Strona internetowa: 
www.facebook.com/Samorzadowcy2018

Mapa