Nowy Program "Niepodległa"

flaga 11-2021
Szanowni Państwo,
Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu
dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W programie dla
samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można
wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Wnioski
można składać do 4 listopada 2022 r. do godz. 15.59.
W 2023 roku będziemy obchodzić 160. rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego. Ze środków nowego programu dotacyjnego będą wspierane
projekty włączające społeczności lokalne w obchody tej rocznicy.
Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat
organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w
kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i
kulturowej.
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:
* samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji
współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla
których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze
organizatorów samorządowych); * organizacje pozarządowe.
Budżet p rogramu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi
4,5 mln zł, a beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie od 10
000 zł do 80 000 złotych . Poziom dofinansowania ze środków programu
nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania .
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których
wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze
wskazanych niżej podmiotów:
* archiwa państwowe; * przedszkola, szkoły i inne instytucje
oświatowo-wychowawcze; * uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; *
instytucje kultury; * organizacje pozarządowe; * kościoły i związki
wyznaniowe oraz ich osoby prawne; * podmioty prowadzące działalność
gospodarczą; * Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
Dofinansowanie można uzyskać na:

* wystawy wraz z katalogami; * rekonstrukcje historyczne
upamiętniające postacie i wydarzenia; * projekty
edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu –
warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne,
spacery tematyczne, spotkania, konkursy; * wytyczenie i oznakowanie
szlaków tematycznych i historycznych; * kwerendy archiwalne i naukowe
opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.
Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni
wirtualnej.
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 
1 stycznia do 20 listopada 2023 r.
Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl
(https://witkac.pl/#/contest/view?id 22569) .

Załączniki do pobrania:
Instrukcja składania wniosku w programie dotacyjnym „Powstanie
Styczniowe 1863-1864”
(https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2022/10/Instrukcja-składania-wniosku-2023.pdf)

Regulamin programu dotacyjnego BPN „Powstanie Styczniowe 1863-1864”
(https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2022/10/BPN-Powstanie-Styc...)

Zapraszamy do składania wniosków i zachęcamy do uważnego zapoznania
się z regulaminem, zwłaszcza w zakresie kwalifikujących się zadań oraz
z zadań wyłączonych z dofinansowania nie tylko ze środków dotacji, ale
także w ramach wkładu własnego.
 
Więcej informacji na stronie
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/
(https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-programu-dotacyjn...)

Biuro Programu Niepodległa

 

Data: 
24/10/2022