Polski Związek Niewidomych (organizacja pożytku publicznego)

Obrazek użytkownika org798
Ulica: 
Powstańców 54
Telefon: 
663537941
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Logo: 
Przedstawiciel władz: 
Irena Paliwoda
Skład Zarządu: 

Irena Paliwoda Prezes
Jolanta Kowalska Zastepca Prezesa

Cel i zadania statutowe: 
 • Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące  w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównania szans w dostępie do informacji, edukacji i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich
 • Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu tyretorialnego oraz innych instytucji
 • działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabililitacyny
 • organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci
 • prowadzenie specjallistycznych bibliotek
 • Współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej
Zakres działalności: 
 • Działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia
 • Działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób niewidomych
 • Inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych
 • Działalność ekspercką oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeba niewidomych
 • Organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu życiowych problemów
 • Działania na rzecz profilaktyki uzależnień
 • Organizację i promocję wolontariatu oraz innych zinstytcjonalizowanych form wspierania
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i  własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony narządu wzroku
 • http://slaski.pzn.org.pl/siemianowice/dzialania
Doświadczenia i osiągnięcia: 
 • Koło PZN Siemianowice Śląskie ma za sobą 50 lat doświadczeń w pracy na rzecz osób niewidomych i niedowidzących. Do naszego koła należy 130 członków.
 • Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie:
 • Prowadzenie punktu konsultacyjno - doradczego dla członków Koła
 • Otoczenie opieką nowo ociemniałych i kierowania na rehabilitację do ośrodka w Bydgoszczy
 • Prowadzenia działalności poza środowiskiem niewidomych i niedowidzących
 • Organizowania letniego wypoczynku rehabilitacyjnego
 • Organizowania wycieczek jedno i wielodniowych
 • Wsparcia formalno-prawnego członków Koła
Status: 

Organizacja Pożytku Publicznego od 2004 roku.

Godziny urzędowania: 

W środy od godz.15oo do godz.18oo i piątki od godz.10oo do godz.13oo.

Koło mieści się w budynku Administracji Domów Mieszkalnych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy Powstańców 54 na I piętrze.

http://slaski.pzn.org.pl/siemianowice/kontakt

Liczba członków: 

130

Strona internetowa: 
http://slaski.pzn.org.pl/siemianowice/

Mapa