Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Adres profilu Facebook @SeniorzySutw

www.facebook.com/seniorzysutw

 

Ulica: 
Aleja Sportowców 3
Telefon: 
504 285 533, 663 192 268
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Telefon 2: 
32 228 38 64
Logo: 
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Renata Jaroń - Guzy
Skład Zarządu: 

Renata Jaroń – Guzy – prezes

Jadwiga Kędzierska – w-ce prezes

Grażyna Okaj – członek zarządu

Anna Zogata – Bochenek  – członek zarządu

Wiesława Szlachta – członek zarządu

Teresa Ptasznik - skarbnik

Beata Breguła – sekretarz

 

Cel i zadania statutowe: 
 • Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i osób niepełnosprawnych
 • Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie
 • Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej
 • Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia
 • Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między osobami starszymi i młodym pokoleniem
 • Upowszechnianie wiedzy o Siemianowiach Śląskich i ziemi śląskiej, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno - społecznego oraz organizowanie postkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla miasta, regionu i Polski
Zakres działalności: 
 • Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki a w szczególności dotyczących ludzi starszych
 • Upowszzechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych
 • Rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z ich potrzebami
 • Współpracę z krajowymi uniwersytetami trzeciego wieku, ze szkołami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz insytucjami samorządowymi, środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym a także z osobami o uznanym autorytecie
 • Prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich
 • Tworzenie grup samopomocowych
 • Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia
 • Inne działania realizujące cele statutowe
Godziny urzędowania: 

Zarząd - pierwsza środa miesiąca - 16:15 do 18:00

Zajęcia dla słuchaczy według rozkładu zajęć (strona SUTW)

Strona internetowa: 
www.seniorzysutw.pl

Mapa