Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych

Ulica: 
Niepodległości 45
Telefon: 
515-137-596
Miasto: 
41-106 Siemianowice Śląskie
Forma prawna: 
KRS 0000334090
Przedstawiciel władz: 
Antoni Lipka
Skład Zarządu: 
 • Antoni Lipka - prezes
 • Barbara Fiksat - wiceprezes
 • Maria Wochnik - skarbnik
 • Ewa Czyż - sekretarz
Cel i zadania statutowe: 
 • Wyzwalanie inicjatyw i kształtowanie właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych a osobami niepełnosprawnymi, przeciwdziałanie izolacji;
 • Organizowanie spotkań, imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym;
 • Powoływanie hobbystycznych kół zainteresowań;
 • Rozwijanie zainteresowań członków poprzez organizowanie róznych form kształcenia;
 • Prowadzenie działań informacyjnych/wydawniczych/służących środowisku osób stowarzyszonym jak np. doradztwo, pom oc prawna, socjalno-bytowa i ekonomiczna;
 • Promowanie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej;
 • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjającym pracom badawczym i legislacyjnym związanych z inwalidztwem i niepełnosprawnością;
 • Inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niepełnosprawnych;
 • Stowarzyszenie prowadzi działalność w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kontekście ustawy z 24 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 96;
 • Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw statutowych.
Zakres działalności: 

Działalność odpłatna i nieodpłatna:

 • Działalność fizjoterapeutyczna;
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - konsultacje specjalistyczne;
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności.

Działalność odpłatna:

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

    - prowadzenie działalności integrującej czlonków Stowarzyszenia poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 • Pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

    - organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, zjazdów o tematyce dotyczącej terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla członków stowarzyszenia, terapeutów, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób

    - prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów z niepełnosprawnością.

Doświadczenia i osiągnięcia: 

Umowa partnerska z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Umowa partnerska z Siemanowickim Centrum Kultury

Gminna i regionalna twórczość Osób 

Niepełnosprawnych w ramach integracji społecznej

oraz

Światowego Dnia Osob Niepełnosprawnych

"Moja chwila"

WSPIERANA PRZEZ

Gminę Siemanowice Śl.

Status: 

Nie dotyczy

Godziny urzędowania: 

Wtorki i czwartki w godz. 15.00 - 18.00

Liczba członków: 

zwyczajnych - 25honorowych - 3wspierających - 2wolontariuszy - 7

Strona internetowa: 
http://muza-wsiemanowicachslaskich.blog.onet.pl/

Mapa