Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich

Ulica: 
Al. Sportowców 3
Telefon: 
883-042-525
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Dokument: 
inne/tps.rtf
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Jan Pres
Skład Zarządu: 

Jan Pres - Przewodniczący

Jacek Lindel - Zastępca Przewodniczącego

Alfreda Barnaś - Sekretarz

Cel i zadania statutowe: 

Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich jest organizacją społeczną, powołaną do popularyzacji, organizowania oraz prowadzenia działalności przyczyniającej się do wszechstronnego rozwoju Siemianowic.Towarzystwo ma charakter społeczny, doradczo-opiniodawczy dla organów gminy i w tym charakterze może udzielać porad, wyjaśnień, opinii oraz występować do władz państwowych, administracji samorządowej, instytucji i organizacji społecznych z inicjatywami w zakresie społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie oraz propozycjami przyznawania działaczom odznaczeń państwowych i innych.

Zakres działalności: 
 • Opieka nas pamiątkami historycznymi, kulturalnymi, zabytkami Siemianowic
 • Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej nawiązującej do tradycji i historii Miasta
 • Popieranie badań naukowych dotyczących przeszłości i teraźniejszości Siemianowic
 • Objęcie patronatem placówek kulturalno-oświatowych oraz zespołów, których działalnośc związana jest z celami statuwowymi Towarzystwa
 • popularyzacja w społeczeństwie planów społeczno-gospodarczych dotyczących wszechstronnego rozwoju Miasta
 • Przyznanie "Nagrody Miasta Siemianowic Śląskich" za wybitną działalność w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, kultury i działalności społecznej
Doświadczenia i osiągnięcia: 

W ramach działalności wydawniczej opublikowano wiele cennych pozycji, m.in.

 • pracę Joachima Liszki - "Siemianowice - Przewodnik po mieście", Katowice 1969,
 • Zbigniewa Pawła Szandara - "Informator Kulturalny", Katowice, 1973,
 • oprac. Krystyna Migała, T. Szczyrba - "Siemianowice. Informator Miejski", Katowice 1797 oraz foldery z okazji Dni Siemianowic.

Towarzystwo partycypowało również w kosztach wydania monografii miasta: "Siemianowice. Zarys rozwoju miasta" (oprac. H. Rechowicz), Katowice 1969.

Do ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych Towarzystwa należy zaliczyć zorganizowanie jubileuszowej wystawy pt. "Tobie Polsko" w siemianowickiej Izbie Tradycji w 1982 roku.

Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic corocznie urządzalo około 25 spotkań autorskich, odczytów i prelekcji z zakresu historii Siemianowic Śląskich i historii Śląska. Od 1987 roku w ramach Towarzystwa działały komisje: historyczna, redakcyjna, imprez i organizacyjno-finansowa.

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia:

 • Inicjatywa budowy przy Urzędzie Stanu Cywilnego pomnika Wojciecha Korfantego
 • Odsłonięcie na domu rodzinnym Wojciecha Korfantego na Sadzawkach tablicy pamiątkowej
 • Zapoczątkowanie prac modernizacyjnych w Amfiteatrze Miejskim
 • Inicjatywa odrestaurowania niektórych zabytków architektury (np. odnowienie fontanny przy placu Skargi)
 • Współudział w organizowaniu "Dni Siemianowic"
 • Inicjatywa renowacji XVII-wiecznego spichlerza, w którym mieści się obecnie Muzeum Miejskie
 • Wskazanie potrzeby zadbania o najstarsze nagrobki znajdujące się na siemianowickich cmentarzach
 • Pomoc finansowa udzielona Chórowi Męskiemu "Chopin"
 • Inicjatywa w sprawie odrestaurowanie siemianowickiego Palacu
 • Organizacja zabaw karnawałowych, Bali Siemiona
 • Zorganizowanie aukcji plastyków Siemianowickiej Grupy Plastycznej "Spichlerz '86", którzy ofiarowali 50 prac na odrestaurowanie siemianowickiego Pałacu
 • Zorganizowanie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury benefisu regionalnego zespołu Faj-Duli-Faj
 • Zorganizowanie również z MOK-iem koncertu jubileuszowego Chóru Męskiego "Chopin"
 • Wprowadzenie zwyczaju obdarowywania dyplomem "Nieuleczalnego Optymisty" działacza kultury czy społecznika wyróżniającego się wybitnymi inicjatywami
 • Przyznanie Prezydentowi Miasta Zbigniewowi Pawłowi Szandarowi dyplomu "Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic"
 • Inicjatywa powstania w mieście hospicjum (niestety nie udało się pomysłu zrealizować z powodu trudności finansowych)
 • Organizację międzynarodowych warsztatów dla młodzieży
 • Powołanie do życia szkolnych szkół Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich
 • Starania o przydział i rewitalizację boiska sportowego przy ul. Maciejkowickiej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka (z możliwością korzystania z niego przez młodzież ze wszystkich szkół w Siemianowicach Śląskich)
 • Utworzenie strony internetowej Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich
 • Obchody 40-lecia (2006r.) powstania Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich

Z bieżącej działalności:

Każdego roku, zazwyczaj na początku stycznia, odbywa się "Spotkanie Opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich". Tradycja ta, kultywowana od lat, pozwala na chwilę "zatrzymania", radosne kolędowanie i wspólne noworoczne życzenia, składane z serca sobie nawzajem.

Ostatnia sobota karnawału jest dla członków Towarzystwa szczególnie radosna, bowiem wtedy odbywa się tradycyjny "Bal Siemiona", na którym zawsze jest wiele niespodzianek i atrakcji, a zabawa trwa do białego rana.

W 2005r. wydawana prze Towarzystwo "Gazeta Siemianowicka" obchodziła swoje 10. urodziny. Od numeru 62., na łamy wróciła wkładka Urzędu Miasta, która towarzyszyła "Gazecie" od początku jej istnienia.

Towarzystwo stale współpracuje z siemianowickimi szkołami. w 2004r., na spotkaniu z przedstawicielami, Przewodniczący TPSŚl. - jan Pres zaproponował nauczycielom tworzenie szkolnych kół Towarzystwa. Inicjatorem tego pomysłu była pani Maria Sokołowa. Istnienie szkolnych kół pozwala na szerszą współpracę Towarzystwa z młodzieżą.

Pokłosiem tego spotkania jest m.in. coroczna organizacja Międzyszkolnego Konkursu "Siemianowice Śląskie - Moje Miasto". Obok TPSŚl. współorganizatorami tego konkursu w minionych latach byli: MOK oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Patronat nad konkursem corocznie obejmuje Prezydent Miasta. Finał Międzyszkolnego Konkursu tradycyjnie włączony jest do programu obchodów "Dni Siemianowic Śląskich". W 2005r., we wszystkich dyscyplinacvh i kategoriach wiekowych zostało przyznane 86 nagród i wyróżnień. Świadczy to o dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży niekonwencjonalnym zdobywaniem wiedzy na temat rodzinnego miasta. Główne kategorie międzyszkolnego konkursu - plastyczna, muzyczna, kultywowania tradycji i gwary śląskiej, konkurs wiedzy historycznej oraz wykorzystanie środków multimedialnych - pozostają niezmiennie od lat. Jednak, co roku są inne merytorycznie, bowiem zmienia się ich zakres i obowiązujące zasady.

Jako że zadaniem Towarzystwa jest kultuwowanie zwyczajów i tardycji ziemi ślaśkiej, nie brakuje spotkań z ciekawymi ludźmi oraz obchodów rocznic i ważnych wydarzeń. Warto przy tej okazji wspomnieć o spotkaniu barbórkowym, które miało miejsce w grudniu 2004r. Od kilku lat zauważamy spadek zainteresowania tym ważnym dla Śląska i górników świętem - Barbórką. W czasach, kiedy konieczne stało się zamykanie nierentownych kopalń, a tym samym wzrosło i tak duże bezrobocie. "Barbórka" stała się świętem stopniowo coraz mniej celebrowanym. Jednak atmosfera grudniowego spotkania, w którym wzięli udział: Lucjan Czerny, Pelagia Górecka (Ślązaczka roku 1999) oraz Ruta Kubac, pokazała że takie tradycje z pewnością warto "ocalić od zapomnienia".

Do ciekawych wydarzeń należy również zaliczyć spotkanie z członkami Grupy Twórczej "Ocochodzi" i projekcję filmu "Miejsce, o którym zapomniano". Film, którego tematem jest siemianowicji Pałac Donnersmarcków, wywołał burzliwe dyskusje, wiele wspomnień i wmocji wśród członków Towarzystwa. Wszak wielu z nich przez lata, w bardzo osobisty sposób angażowało się w pracę na rzecz ocalenia niszczejącego zabytku.

Godziny urzędowania: 

Ostatnia środa miesiąca od 17.00 do 19.00

Liczba członków: 

45

Strona internetowa: 
www.tpss.siemianowice.org.pl

Mapa