Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich

Ulica: 
Al. Sportowców 3
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Dokument: 
inne/tps.rtf
Forma prawna: 
Stowarzyszenie
Przedstawiciel władz: 
Agnieszka Kłyk
Skład Zarządu: 

Kadencja 2021-2025

Zarząd reprezentują:

    Agnieszka Kłyk                             - Przewodnicząca

    Jacek Lindel                                  - Wiceprzewodniczący

    Alfreda Barnaś                              - Sekretarz

    Beata Lata                                      - Skarbnik

    Monika Pojda-Dziekońska            - Członek

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

    Sylwia Kapałka                               - Przewodnicząca

    Sylwia Dylus

    Katarzyna Ogłodek
     

 

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:

    Joanna Jelito                                  - Przewodnicząca

    Horst Piotr Korner

    Danuta Ogórek

 

Pozostali członkowie:

    Zygmunt Bartusz

    Jan Drenda

    Beata Faszyńska-Adamczak

    Maria Fojcik (zm. 2011)

    Małgorzata Groniewska

    Jacek Kiciński

    Ruta Kubac (zm. 2010)

    Ewa Kuźniak

    Piotr Langfort

    Monika Maciejewska

    Helena Majchrowicz

    Barbara Marcoll

    Marian Marczyński (zm. 2005)

    Jerzy Michalik

    Beata Micke

    Ewa Mokrus

    Krzysztof Muc

    Adam Murcha

    Stefania Murcha

    Jan Nycz

    Beata Opara-Naczyńska

    Ewa Ossolińska-Pawlik

    Jadwiga Piecuch

    Bożena Siuta

    Maria Sokołowa (zm. 2006)

    Irena Sosna

    Maria J. Stelmach (zm. 2005)

    Aleksandra Stefańska

    Antonina Szandar (zm. 2012)

    Zbigniew Paweł Szandar

    Marcin Poloczek

    Małgorzata Wajzer

    Marceli Wajzer

    Bohdan Wantuła
 

Cel i zadania statutowe: 

Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich jest organizacją społeczną, powołaną do popularyzacji, organizowania oraz prowadzenia działalności przyczyniającej się do wszechstronnego rozwoju Siemianowic.Towarzystwo ma charakter społeczny, doradczo-opiniodawczy dla organów gminy i w tym charakterze może udzielać porad, wyjaśnień, opinii oraz występować do władz państwowych, administracji samorządowej, instytucji i organizacji społecznych z inicjatywami w zakresie społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie oraz propozycjami przyznawania działaczom odznaczeń państwowych i innych.

Zakres działalności: 
 • Opieka nas pamiątkami historycznymi, kulturalnymi, zabytkami Siemianowic
 • Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej nawiązującej do tradycji i historii Miasta
 • Popieranie badań naukowych dotyczących przeszłości i teraźniejszości Siemianowic
 • Objęcie patronatem placówek kulturalno-oświatowych oraz zespołów, których działalnośc związana jest z celami statuwowymi Towarzystwa
 • popularyzacja w społeczeństwie planów społeczno-gospodarczych dotyczących wszechstronnego rozwoju Miasta
 • Przyznanie "Nagrody Miasta Siemianowic Śląskich" za wybitną działalność w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, kultury i działalności społecznej
Doświadczenia i osiągnięcia: 

W ramach działalności wydawniczej opublikowano wiele cennych pozycji, m.in.

 • pracę Joachima Liszki - "Siemianowice - Przewodnik po mieście", Katowice 1969,
 • Zbigniewa Pawła Szandara - "Informator Kulturalny", Katowice, 1973,
 • oprac. Krystyna Migała, T. Szczyrba - "Siemianowice. Informator Miejski", Katowice 1797 oraz foldery z okazji Dni Siemianowic.

Towarzystwo partycypowało również w kosztach wydania monografii miasta: "Siemianowice. Zarys rozwoju miasta" (oprac. H. Rechowicz), Katowice 1969.

Do ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych Towarzystwa należy zaliczyć zorganizowanie jubileuszowej wystawy pt. "Tobie Polsko" w siemianowickiej Izbie Tradycji w 1982 roku.

Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic corocznie urządzalo około 25 spotkań autorskich, odczytów i prelekcji z zakresu historii Siemianowic Śląskich i historii Śląska. Od 1987 roku w ramach Towarzystwa działały komisje: historyczna, redakcyjna, imprez i organizacyjno-finansowa.

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia:

 • Inicjatywa budowy przy Urzędzie Stanu Cywilnego pomnika Wojciecha Korfantego
 • Odsłonięcie na domu rodzinnym Wojciecha Korfantego na Sadzawkach tablicy pamiątkowej
 • Zapoczątkowanie prac modernizacyjnych w Amfiteatrze Miejskim
 • Inicjatywa odrestaurowania niektórych zabytków architektury (np. odnowienie fontanny przy placu Skargi)
 • Współudział w organizowaniu "Dni Siemianowic"
 • Inicjatywa renowacji XVII-wiecznego spichlerza, w którym mieści się obecnie Muzeum Miejskie
 • Wskazanie potrzeby zadbania o najstarsze nagrobki znajdujące się na siemianowickich cmentarzach
 • Pomoc finansowa udzielona Chórowi Męskiemu "Chopin"
 • Inicjatywa w sprawie odrestaurowanie siemianowickiego Palacu
 • Organizacja zabaw karnawałowych, Bali Siemiona
 • Zorganizowanie aukcji plastyków Siemianowickiej Grupy Plastycznej "Spichlerz '86", którzy ofiarowali 50 prac na odrestaurowanie siemianowickiego Pałacu
 • Zorganizowanie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury benefisu regionalnego zespołu Faj-Duli-Faj
 • Zorganizowanie również z MOK-iem koncertu jubileuszowego Chóru Męskiego "Chopin"
 • Wprowadzenie zwyczaju obdarowywania dyplomem "Nieuleczalnego Optymisty" działacza kultury czy społecznika wyróżniającego się wybitnymi inicjatywami
 • Przyznanie Prezydentowi Miasta Zbigniewowi Pawłowi Szandarowi dyplomu "Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic"
 • Inicjatywa powstania w mieście hospicjum (niestety nie udało się pomysłu zrealizować z powodu trudności finansowych)
 • Organizację międzynarodowych warsztatów dla młodzieży
 • Powołanie do życia szkolnych szkół Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich
 • Starania o przydział i rewitalizację boiska sportowego przy ul. Maciejkowickiej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka (z możliwością korzystania z niego przez młodzież ze wszystkich szkół w Siemianowicach Śląskich)
 • Utworzenie strony internetowej Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich
 • Obchody 40-lecia (2006r.) powstania Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich

Z bieżącej działalności:

Każdego roku, zazwyczaj na początku stycznia, odbywa się "Spotkanie Opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich". Tradycja ta, kultywowana od lat, pozwala na chwilę "zatrzymania", radosne kolędowanie i wspólne noworoczne życzenia, składane z serca sobie nawzajem.

Ostatnia sobota karnawału jest dla członków Towarzystwa szczególnie radosna, bowiem wtedy odbywa się tradycyjny "Bal Siemiona", na którym zawsze jest wiele niespodzianek i atrakcji, a zabawa trwa do białego rana.

W 2005r. wydawana prze Towarzystwo "Gazeta Siemianowicka" obchodziła swoje 10. urodziny. Od numeru 62., na łamy wróciła wkładka Urzędu Miasta, która towarzyszyła "Gazecie" od początku jej istnienia.

Towarzystwo stale współpracuje z siemianowickimi szkołami. w 2004r., na spotkaniu z przedstawicielami, Przewodniczący TPSŚl. - jan Pres zaproponował nauczycielom tworzenie szkolnych kół Towarzystwa. Inicjatorem tego pomysłu była pani Maria Sokołowa. Istnienie szkolnych kół pozwala na szerszą współpracę Towarzystwa z młodzieżą.

Pokłosiem tego spotkania jest m.in. coroczna organizacja Międzyszkolnego Konkursu "Siemianowice Śląskie - Moje Miasto". Obok TPSŚl. współorganizatorami tego konkursu w minionych latach byli: MOK oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Patronat nad konkursem corocznie obejmuje Prezydent Miasta. Finał Międzyszkolnego Konkursu tradycyjnie włączony jest do programu obchodów "Dni Siemianowic Śląskich". W 2005r., we wszystkich dyscyplinacvh i kategoriach wiekowych zostało przyznane 86 nagród i wyróżnień. Świadczy to o dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży niekonwencjonalnym zdobywaniem wiedzy na temat rodzinnego miasta. Główne kategorie międzyszkolnego konkursu - plastyczna, muzyczna, kultywowania tradycji i gwary śląskiej, konkurs wiedzy historycznej oraz wykorzystanie środków multimedialnych - pozostają niezmiennie od lat. Jednak, co roku są inne merytorycznie, bowiem zmienia się ich zakres i obowiązujące zasady.

Jako że zadaniem Towarzystwa jest kultuwowanie zwyczajów i tardycji ziemi ślaśkiej, nie brakuje spotkań z ciekawymi ludźmi oraz obchodów rocznic i ważnych wydarzeń. Warto przy tej okazji wspomnieć o spotkaniu barbórkowym, które miało miejsce w grudniu 2004r. Od kilku lat zauważamy spadek zainteresowania tym ważnym dla Śląska i górników świętem - Barbórką. W czasach, kiedy konieczne stało się zamykanie nierentownych kopalń, a tym samym wzrosło i tak duże bezrobocie. "Barbórka" stała się świętem stopniowo coraz mniej celebrowanym. Jednak atmosfera grudniowego spotkania, w którym wzięli udział: Lucjan Czerny, Pelagia Górecka (Ślązaczka roku 1999) oraz Ruta Kubac, pokazała że takie tradycje z pewnością warto "ocalić od zapomnienia".

Do ciekawych wydarzeń należy również zaliczyć spotkanie z członkami Grupy Twórczej "Ocochodzi" i projekcję filmu "Miejsce, o którym zapomniano". Film, którego tematem jest siemianowicji Pałac Donnersmarcków, wywołał burzliwe dyskusje, wiele wspomnień i wmocji wśród członków Towarzystwa. Wszak wielu z nich przez lata, w bardzo osobisty sposób angażowało się w pracę na rzecz ocalenia niszczejącego zabytku.

Godziny urzędowania: 

Ostatnia środa miesiąca od 17.00 do 19.00

Liczba członków: 

45

Strona internetowa: 
www.tpss.siemianowice.org.pl

Mapa