Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne 'Pro Meritum' (organizacja pożytku publicznego)

Ulica: 
Katowicka 1
Telefon: 
32 229 09 14
Fax: 
229-09-14
Miasto: 
41-100 Siemianowice Śląskie
Logo: 
Forma prawna: 
KRS: 0000380964
Przedstawiciel władz: 
Mirosława Missala
Skład Zarządu: 

Mirosława Missala - prezes Zarządu,  Barbara Niemiec-Falkus - sekretarz Zarządu, Damian Wypich - skarbnik Zarządu,  Joanna Drabik-Nos, Adam Korzyniec, Elżbieta Święch, Małgorzata Franczyk  - członkowie zarządu

Cel i zadania statutowe: 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i promocja działań w zakresie:

 1. edukacji, kultury, wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej,
 2. wolontariatu i działalności charytatywnej,
 3. przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia,
 4. pomocy na rzecz ludzi w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 7. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 8. ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację warsztatów, konkursów, seminariów, konferencji, treningów, prelekcji, wystaw,
 2. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 3. prowadzenie działalności wychowawczej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży ,
 4. promowanie, wykorzystywanie i tworzenie nowoczesnych technik i metod edukacyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych,
 5. współpracę z wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi, prywatnymi i organizacjami pozarządowymi,
 6. organizację, wspieranie i promocję przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
 7. organizację, wspieranie i promocję letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowychi w miejscu zamieszkania,
 8. tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowych, wychowawczych, kształceniowych, opiekuńczychi kulturalnych,
 9. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizację wolontariuszy do realizacji celów statutowych,
 10. wspieranie, promowanie i przygotowanie do aktywności na rynku pracy,
 11. prowadzenie doradztwa naukowego, technicznego, technologicznego i organizacyjnego,
 12. wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia i innych zainteresowanych własną edukacją osób,
 13. tworzenie funduszy stypendialnych,
 14. prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych,
 15. prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym działalności na rzecz integracji europejskiej,
 16. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 17. współpracę z instytucjami działającymi na rzecz zwierząt i przyrody,
 18. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i współpracę z środkami masowego przekazu,
 19. pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej stowarzyszenia.
Status: 

organizacja pożytku publicznego

Godziny urzędowania: 

Poniedziałek, środa, piątek od 9.00 do 12.00

Liczba członków: 

39

Strona internetowa: 
www.promeritum.org.pl

Mapa