Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski przy SP nr 4

Ulica: 
Marii Dąbrowskiej 10
Telefon: 
501018845
Miasto: 
Siemianowice Śl.
Forma prawna: 
Decyzja Nr 2/07 Prezydenta Miasta Siemanowice Śląskie
Przedstawiciel władz: 
Krystyna Rachel Świrska
Skład Zarządu: 
  • Dariusz Serwacki - Prezes UKS Wołodyjowski
  • Krystyna Rachel Świrska - Wiceprezes UKS Wołodyjowski
  • Milena Baj - Sekretarz i Skarbnik UKS Wołodyjowski
  • Krzysztof Knapik - Członek Zarządu
  • Marek Świrski - Członek Zarządu
Cel i zadania statutowe: 

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe ZS Nr 4, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych w ramach rozwoju sportowej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celuy wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. Przygotowanie zawodników do walk w zawodach i turniejach szermierczych.

Zakres działalności: 

Prowadzenie szermierczego szkolenia treningowego i różnych technik walk szpadą. Przygotowanie do walk szermierczych na zawodach i turniejach zgodnie z kalendarzami Polskiego Związku Szermierczego i Śląskiego Związku Szermierczego. Udział w wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych turniejach szermierczych. Udział w obozach szkoleniowych w ramach sportowych wakacji dzieci. Nawiązywanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z zaprzyjaźnionymi klubami szermierczymi.

Doświadczenia i osiągnięcia: 

Systematyczne szkolenie i częsty udział w zawodach i turniejach szermierczych pozwala zawodnikom osiągać dobre lokaty w rankingach województwa i w rankingach krajowych.

Status: 

Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub działa zgodnie z ustawą - prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, własnym statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa miejscowego.

Godziny urzędowania: 

Poniedziałki 16.00 - 18.00Środy 16.00 - 18.00Czwartki 16.00 - 18.00

Liczba członków: 

15

Strona internetowa: 
http://www.zs4.mmj.pl/stronki/uks.htm

Mapa