Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies.

Konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej MOPS

Zarządzenie nr ORP.0120-11/21 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, polegającego na przeprowadzeniu korepetycji oraz zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny.

Data ogłoszenia: 
23/02/2021

Komentarze

1